۲۵ سوال چالشی مصاحبه استخدامی: نمونه سوالات مصاحبه شغلی - سایت آموزشی دکتر فاضل

همانطور که گفته ایم این بسته توسط چند داوطلبی که در این آزمون ها شرکت کرده اند تولید شده است و سوالات بسیار مه

توسط PATRIS-FUN در 10 مهر 1400
همانطور که گفته ایم این بسته توسط چند داوطلبی که در این آزمون ها شرکت کرده اند تولید شده است و سوالات بسیار مهمی در آنها موجود می باشد که امیدواریم ما بعد از دریافت آن براحتی موفق شوید . حالا تا چند روز ظاهر عمل میکردند از آن به بعد تشکیلات مخفی میدهند بنابراین من دقیقا به ارشاد معتقد هستم منتها همان طوری که اکثرا میدانیم ارشاد هم بمعنای خاص کلمه است در برخورد سیاسی یعنی اگر مابا یک گروهی که تفکرخاص دارند ودرحال توطئه است روبرو میشویم اگر بتوانیم بنیادهای فکری آن را روشن کنیم ورهبران ویا پیروانشان را به بی پایه بودن یا باطل بودن اصل نظریه رهنمود کنیم قطعا موفقیتمان خیلی بیشتر خواهد بود. درمورد مدبر بودن وزارء بنظر من توضیح کافی داده شدومن امیدوار هستم که خداوند مارا دراین تجربه پیروز کند براردان وخواهران آنهائی که قبلا عمل کرده اند بدلائل مختلف به سراغشان رفتم اگر از افرادی که هنوز وزیر نبودند استفاده میکنم این یک پایه هائی و مقدماتی دارد . سوالات مصاحبه استخدامی ثبت اسناد رجائی ( نخست وزیر ) - این طرز حرف زدن من یک وقتی . درباره تغییر وزارء که هم دراین سوال است و هم برادرمان جعفری مطرح کردند ممکن است که درباره وزیر کار توجه داشته باشیم وزیر کار درمجموع کارش مثبت بوده است ومساله ایکه پیش آمداین بود که درشورای انقلاب ضاهرا مفصل بحث شده بود ومن با یکی از صاحبنظران هم که مشورت میکردم این طوری گفتند که صنایع برای یک وزارتخانه سنگین است وباید به دو وزارتخانه تبدیل بشود یکی صنایع سیک باصطلاح آن برادر ویکی صنایع سنگین ومعادن حالا چراآقای نعمت زاده را برای صنایع سبک آورده ام برای اینکه من در شورای انقلاب هم که در جلسه هیات دولت شرکت میکردم در ایشان یک عشق خاصی میدیدم در براه انداختن این کارگاه ها وما همیشه میگفتیم که شما از کارخودت هم پایت را آنظرف تر میگذاری وراه انداختن کارخانه ها که کار وزارت کارنیست ومن دراو هم جوهره اش رامیدیدم و هم سوزش را میدیدم وهم اینکه درمشورت به این جا رسیدم که ایشان درراه انداختن صنایع غیرسنگین ، اتفاقا با توجه به همان اطلاعاتی که در زمینه کارگری دارد تنها مساله اش مساله مدیریت است از نظر فنی ، ومساله کارگری برایش حل است این است که آقای دکتر احمدزاده مامور تشکیلات دادن به وزارت صنابع وذوب و معادن خواهند شد این است که من جای ایشان را تغییر ندادم چون ایشان از نطر تخصص این قدرت را دارند که این رشته را که خیلی بیشتر از هرجای دیگر به تخصص وعلم احتیاج دارد عهده دار باشند موارد دیگرش را هم خودم تعهد میکنم گرچه درگذشته خیلی دور از ایشان گله هائی باشد ولی در گذشته نزدیک من از جهادسازندگی تحقیق کردم و ایشان تا آنجائیکه من تحقیق کردم در تفاهم بودند خوب برادری که اصرار دارند میفرمایند من سوالهای اساسی کردم من سوالهای ایشان را خواندم فکر میکنم که جواب داده باشم سوالی که عمدتا میشود این است که دراین برنامه ها ازچه شیوه ای میخواهد استفاده کنید خوب من نوشتم که درامنیت از ارشاد وقاطعیت استفاده میکنیم . سوالات استخدامی آموزش و پرورش 99 همچنین همه برادران دیگر برادری که نسبت به برنامه انتقاد کردند و گفتند برنامه را پس بگیر خصوصی هم به من گفته بودند من اتفاقا آنجا خصوصی هم گفتم یعنی همان حرفی که در عموم گفتم که این برنامه وحی منزل نیست . چه میشود این جمله . خوب برادر ، استاد بزرگوار آیا واقعا راجع به مسائلی که در جامعه میگذرد این جمله ها را تطبیق بدهیم اینکه گروه مشخصی یا گروههائی هستند که نسبت به اصل انقلاب ما تردید دارند یعنی نسبت به آن مقدماتی که شما قبول دارید . درحال حاضر من چنددقیقه ای نسبت به کلی مساله حرف دارم و یک مقدار هم سوال کرده اند که فکرمیکنم من درحین جواب دادن به این سوالات بازهم تعدادی سوال داشته باشند اگر مجلس اجازه بدهد من آن کلیات را عرض کنم وبرادرانی که جواب سوالشان را نگرفته دفترچه سوالات استخدامی وزارت بهداشت اند خودشان اظهارکنند. سوالات استخدامی تغذیه رئیس- دوستان بیرون تشریف نبرند چون مجلس ممکن است از اکثریت بیفتد وضمنا ما به افرادی که در راهروها هستند گفتیم بیایند وبرای رای گیری آماده باشد. همچنان که دربسیاری از موارد عمل شد سوال شد ‹‹ آیا درباره فعالیت گروههای سیاسی طرفدار انحلال آنها هستید یا معتقدید که باید دولت با تقدیم لایحه ای به مجلس حدود وموازین فعالیت آنها راقانونا محدود کند . برادرمان آقای محمدی اسم آن مدرسه ای را که آن مطلب را ازآنجا آورده بودند، آورده اند ومن لازم میدانستم که بگویم ولی آن پرسشنامه یعنی آن مصاحبه ، بخشی است از یک مصاحبه ومن نه متن آن را دیده ام ونه کلانفی میکنم آنچه که آموزش وپرورش ترسیم کرده است مساله فرد نیست واکر یک کسی یک جائی کرده باشد من نفی نمیکنم وان شاءالله که دنبال میکنم قبلا هم به این رسیده ام. سوالات مصاحبه استخدامی ذوب آهن اگر دیگران هم مسلمان هستند دیگران نیستند .اگر مسلمان نباشد ماحتی به خاطراینکه میخواهند آب ونان راهم درست کنند باآنها مبارزه میکنیم .دیگران چه کسانی هستند(نمایندگان -الله اکیر،الله اکبر،الله اکبر،خمینی رهبر،مرگ برمنافقین ) بلی اینطورمیگویند که اگرتونان وآب آنهارا درست نکنی آنها یک انقلاب دیگر خواهند کرد . موقعی که مخالفین صحبت میکردند اتفاقا با مخالفین همانطوریکه خودشان هم گفتند سوابق طولانی داشتم وکاملا احساس میکردم که دریک جوکاملا آرامی هستیم وصحبت میکنیم مخصوصا یکی از برادران درضمن صحبت اصلا من را ازمجلس وهمه اینها برد بیرون واحساس کردم که باز یکی ازجلسات ۲۰سال پیش تشکیل شده ویک چنین انسان مخلص باصفای واقعا روح بخشی که بخش عمده ای ازمعنویات خیلی از افرادی که با ایشان درارتباط بودند دقیقا ازایشان اخذشده یک جنین جلسه ای تشکیل شده .اما دست مثل آب روانی که دریک جوی حرکت میکرد من میدیدم که این آب روان پاک دربعضی جاها برخورد میکند به نقاطی که من دقیقا آن نقاط را متوجه میشدم ونگران که حیف ازاین برداشت وبرخورد وموضعگیری وسط آن یک چیزهائی است که من دقیقا نسبت به آن چیزها حساسیت دارم .یادداشت کرده بودم ولی بقیه دوستان آمدندویادداشت رادرحقیقت پاک کردند .بلی همانطوریکه فرمودندنان وآب رادیگران هم درست میکنند .دیگران کی هستند.