کتاب زبان انگلیسی پیش دانشگاهی tagged posts

کتاب زبان اصلی

تهیه و تدوین 20 طرح عنوان پایتخت سمنان کتاب ، چگونگی اجرای کتاب زبان اصلی این طرح ها و مجریان آنها ، در جلسه ای با مدیرکل فرهنگ و رهبری اسلامی استان سمنان در دبیرخانه پایتخت کتاب مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
آنها اجرای برنامه های تأیید شده کتاب در سمنان را بررسی کردند
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران در سمنان ، در این جلسه امروز دوشنبه 10 دسامبر ، رئیس دبیرخانه کتاب زبان اصلی پایتخت کتاب سمنان گزارشی از فعالیت ها و اقدامات انجام شده طی یک هفته گذشته در این زمینه را با اشاره به دوره آموزش کتاب و کتابخوانی...

Read More