مغلوب ساختن پیشی جستن مبارزات انتخاباتی گزارش شده است که آماده برای صرفنظر کردن از خود کنوانسیون تجمع برای جلوگیری از یک “تولسا-مانند تحقیر’

به عنوان coronavirus موارد همچنان به افزایش در ایالات متحده قریب به اتفاق بیمارستان ها و آوردن گسترده دولت بازگشایی برنامه ای برای توقف بسیاری…