جمهوری خواه ایالت لامار الکساندر می گوید: رئیس جمهور تهمت باید یک ماسک خواستار حفاظت از آمریکایی ها بیش از سیاست

واشنگتن — پیشرو سناتور جمهوری خواه رئیس جمهور می گوید: دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن باید شروع به پوشیدن ماسک حداقل برخی از زمان به…