“من فکر نمی کنم وجود دارد سیستمیک نژادپرستی’ در میان اجرای قانون مشاور امنیت ملی اوبراین می گوید سی ان ان

United متحده مشاور امنیت ملی رابرت اوبراین گفت که او فکر نمی کند که نژادپرستی نظاممند مسئله در ایالات متحده آمریکا و سازمان های اجرای…