وارن نمی خواهد تماس ماساچوست یک “باید برنده” دولت به عنوان ساندرز کمپین به ظاهر هدف برای ‘نمادین ضربه’

پایان بسیار خشن هفته برای بازارهای ایالات متحده به ارمغان آورد یک نگرانی در پیش بینی. در حالی که یک کارشناس هشدار داد عواقب جهانی…