بریتانیا رسما برگ اتحادیه اروپا در روز جمعه. انگلستان برنامه ریزی شده است به ترک 28-ملت بلوک تجاری در 11 p. m. به وقت محلی به مناسبت اولین بار یک عضو ملت را ترک کرده است. نخست وزیر بوریس جانسون برنامه ریزی شده است برای ارائه یک سخنرانی تلویزیونی نشانی که در دفتر خود گفت: او تماس Brexit “نه یک پایان بلکه یک آغاز است.” بریتانیا رای دادند و در سال 2016 به ترک اتحادیه اروپا با 52 درصد به 48 درصد حاشیه با انگلستان و ولز رای گیری به ترک و اسکاتلند و ایرلند شمالی که مایل به باقی می ماند. انگلستان و اتحادیه اروپا ادامه خواهد داد به تجارت زیر بلوک قوانین از طریق 11 ماهه “دوره گذار” است که در طی آن دو طرف مذاکره خواهد شد موافقت نامه های جدید در تجارت و امنیت است. مذاکرات برنامه ریزی شده برای شروع در ماه مارس است...