بولتون گزارش می نویسد: مغلوب ساختن پیشی جستن از او خواست برای کمک به فشار اوکراین در ماه مه دیدار با Cipollone

سابق مشاور امنیت ملی جان بولتون حتی بیشتر bombshells برای ارائه در کتاب آینده خود را. چندی قبل رئیس جمهور تهمت را بررسی استیضاح آزمایشی…

دموکرات ها بعید است برای متقاعد کردن 4 جمهوریخواهان برای شنیدن شاهدان در استیضاح محاکمه

یکی دیگر از کلید جمهوری خواه اعلام کرده است مخالفت برای تماس شاهدان در رئیس جمهور ایالات متحده دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن سنا استیضاح…