سامانتا زنبور عسل می گوید مغلوب ساختن پیشی جستن است برنده جنگ خود را در مطبوعات آزاد و آن برای شما بد

به عنوان coronavirus موارد همچنان به افزایش در ایالات متحده قریب به اتفاق بیمارستان ها و آوردن گسترده دولت بازگشایی برنامه ای برای توقف بسیاری…